RODO

Szanowni Państwo,

25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cosmetics Group Sp. z o.o,
ul. Kormoranów 40, 40-528 Katowice

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: abi@medialearning.pl

3) Pani/Pana dane osobowe w przetwarzane będą w celu świadczenia usług kosmetycznych, w tym w celach kontaktowych, oraz w celach marketingowych np. przekazywania informacji o promocjach i nowościach.  W zakresie imienia i nazwiska dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, a w pozostałym zakresie na postawie lub Art. 6 ust. 1 lit. a lub  Art. 9 ust.1 lit. a -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi m.in. firmy świadczące wsparcie informatyczne, księgowe, prawne i ochrony mienia

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody i nie ma innej podstawy przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem zawarcia umowy o świadczenie usług kosmetycznych.

10) Pani/Pana dane nie będą przesyłane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

12) Administrator nie planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Z poważaniem
Cosmetics Group Sp. z o.o.